Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2020

Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2020

Działania na rzecz usamodzielniających się wychowanków

Na bieżąco udzielane jest wsparcie usamodzielniającym się wychowankom przez koordynatora usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży, jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. W okresie epidemii koordynator usamodzielnienia w miarę możliwości służył pomocą i wsparciem młodzieży objętej projektem, pozostając z nimi w kontakcie telefonicznym i mailowym. W okresie sprawozdawczym 13 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą uczestniczy w projekcie. Jedna uczestniczka zakończyła udział w projekcie z uwagi na podjęcie pracy. Jedna z uczestniczek realizuje kursy zawodowy - kurs dietetyki podstawowy. 3 wychowanków oczekuje na egzamin na operatora wózka widłowego, 2 uczestniczki kontynuują kurs prawa jazdy kat B. Zostały pojęte działania na rzecz organizacji staży zawodowych dla młodzieży. Jeden uczestnik już go rozpoczął.

Działania na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Za wsparcie udzielane dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Wszystkie dzieci objęte projektem zostały odbyły diagnostykę psychologiczną i pediatryczną, podczas której dokonano oceny stanu zdrowia oraz rożnych obszarów funkcjonowania psycho - społecznego tych dzieci, przeprowadzono wywiady z opiekunami, zapoznano się z dotychczasowym leczeniem dzieci. Na tej podstawie ustalono adekwatne do zdiagnozowanych deficytów i potrzeb dziecka formy wsparcia, W trakcie realizacji projektu 2 dzieci zostało umieszczonych w innej rodzinie poza powiatem tarnogórskim. Na ich miejsce przyjęto do projektu 2 innych dzieci z listy rezerwowej. W okresie sprawozdawczym 19 dzieci, w tym 7 chłopców – 2 z niepełnosprawnością, 12 dziewczynek – 5 z niepełnosprawnością, dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej uczestniczą w następujących formach

wsparcia:

- terapia Biofeedback – 8 dzieci,

- terapia SI – 6 dzieci,

- psychoterapia – 2 dzieci,

- terapia pedagogiczna – 5 dzieci,

- terapia logopedyczna – 7 dzieci,

- terapia metodą Tomatisa – 6 dzieci,

- terapia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne – 1 dziecko,

- indywidualne zajęcia na basenie – 3 dzieci.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

15 osób kontynuuje udział w projekcie. Jedna uczestniczka zrezygnowała z uwagi na podjęcie pracy. Przyjęto na jej miejsce inną uczestniczkę z listy rezerwowej.

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych – w okresie epidemii jest to kontakt przede wszystkim telefoniczny.

W trakcie indywidualnych spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, na podstawie opracowanej ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, wsparciem psychologicznym.

Uczestniczy - 15 osób - rozpoczęli indywidualne spotkania w ramach coachingu. Odbyły się warsztaty wyjazdowe 3 - dniowe z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną oraz kształtowania postaw pro -zdrowotnych, w których uczestniczyło 10 osób z niepełnosprawnościami oraz ich 5 opiekunów.

Odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym dla 7 osób objętych aktywizacją zawodową, opracowano IPD dla tych osób. Z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie uniemożliwiające realizację przez uczestniczkę programu stażu a tym samym osiągnięcia założonych programem stażu celu edukacyjno - zawodowego, przerwano realizację stażu. Uczestniczka zakończyła udział w projekcie.

Jedna uczestniczka kontynuuje staż. Jedna uczestniczka zakończyła udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia.

 

Działania na rzecz uczestników/czek z WTZ

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych - okresie epidemii jest to kontakt głównie telefoniczny.

Uczestnicy są objęci działaniami aktywizacji zawodowej w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatami z trenerem pracy. W okresie sprawozdawczym z uwagi za obostrzenia związane z pandemią COVID -19 w warsztacie terapii zajęciowej nie odbywały się zajęcia dla uczestników. Odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe w miejscu zamieszkania osób objętych projektem. Obecnie trwa opracowywanie IPD dla tych osób i wytypowanie 4 osób do odbycia staży zawodowych 3 - miesięcznych.