Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień-październik 2020

Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień-październik 2020

Działania na rzecz osób niepełnosprawnościami

Uczestnicy projektu „Teraz My” są w stałym kontakcie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych, który udziela im pomocy i wsparcia w trakcie działań projektowych.

W okresie od sierpnia do października odbyło się osiem spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, część spotkań obywała się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach spotkań grupy wsparcia zorganizowano również zajęcia o charakterze kulturalnym i integracyjnym: wyjście do Zamku w Starych Tarnowicach oraz zwiedzanie Makiety Kolejowej SEMAFOR na Dworcu PKP w Tarnowskich Górach. W całym okresie sprawozdawczym udzielane było wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, wspierającego uczestników w dotarciu na miejsca realizowanego wsparcia w ramach projektu, jak i w codziennych aktywnościach.

Jedna uczestniczka kontynuuje staż zawodowy. W ramach aktywizacji zawodowej 8 osób zostało skierowanych do odbycia kursu komputerowego, jednak z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią Covid-19 kurs został zawieszony. W sierpniu w ramach projektu 15 uczestników z środowiska zostało objętych wsparciem w postaci life coachingu w postaci indywidualnych spotkań w wymiarze 6 godzin na uczestnika/czkę projektu.

W sierpniu 11 uczestników oraz 5 opiekunów wzięło udział w 5 dniowych warsztatach wyjazdowych z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

We wrześniu 11 uczestników i 5 opiekunów wzięło udział w 2 dniowych warsztatach wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych.

W październiku 12 uczestników oraz 5 opiekunów wzięło udział w 2 dniowych warsztatach z treningu samodzielności.

 

Działania rzecz uczestników/czek WTZ:

W okresie sprawozdawczym 9 uczestników WTZ bierze udział w projekcie. Zostali oni objęci aktywizacją zawodową w postaci warsztatów z trenerem pracy, które odbyły się na terenie WTZ.

2 uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu objęte aktywizacją zawodową są obecnie na stażu. Jeden uczestnik jest w trakcie badań lekarskich, w tym sanepidowskich związanych ze planowanym stażem.

 

Działania na rzecz dzieci w pieczy zastępczej:

W okresie sprawozdawczym 18 dzieci (1 dziecko w sierpniu przerwało udział we wsparciu i zakończyło udział w projekcie), realizowało przyznane formy wsparcia:

- terapię Biofeedback – kontynuowało 8 dzieci, w październiku 1 uczestnik zakończył udział we wsparciu;

- terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego SI – udział w terapii zrealizowało i zakończyło w październiku 5 dzieci;

- terapię logopedyczną – zrealizowało i zakończyło udział we wsparciu 6 dzieci;

- zajęcia rehabilitacyjne – realizuje 3 dzieci;

- terapię pedagogiczną – zrealizowało 5 dzieci;

- psychoterapię - 2 uczestniczki realizowały zaplanowane wsparcie, 1 zakończyła udział w terapii;

-terapię metodą Tomatisa – 6 dzieci zrealizowało terapię i zakończyło udział we wsparciu;

- zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego

  1. Sherborne – przyznane 1 dziecku, które zrealizowało i zakończyło udział we wparciu;

- indywidualne zajęcia na basenie – kontynuuje, w miarę dostępności, 3 uczestników wraz z opiekunem,

- zorganizowano i przeprowadzono letnie warsztaty terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i FASD i ich opiekunów – 4 dniowe wyjazdowe warsztaty odbyły się w sierpniu; udział wzięło 7 dzieci wraz z opiekunami, gdzie przeprowadzono diagnozy dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD i wstępną diagnozę zaburzeń rozwojowych, zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

W okresie sprawozdawczym pomocy i wsparcia uczestnikom/czkom projektu udziela koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

W okresie sprawozdawczym w projekcie kontynuuje udział 10 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

Usamodzielniający się wychowankowie są objęci aktywizacją zawodową:

3 uczestników rozpoczęło staże zawodowe, jednak 1 uczestniczka zrezygnowała ze stażu i udziału w projekcie z uwagi na podjęcie pracy, pozostała 2 kontynuuje staż.

2 uczestników zrezygnowało z udziału w projekcie - 1 uczestnik podjął zatrudnienie, 1 uczestniczka nabyła kwalifikacje

Usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą są na bieżąco objęci wsparciem koordynatora Usamodzielnienia.