Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności projektu "Teraz MY" - listopad-grudzień 2020

Aktualności projektu "Teraz MY" - listopad-grudzień 2020

Działania na rzecz usamodzielniających się wychowanków opuszczających piecze zastępczą

W okresie sprawozdawczym w projekcie kontynuuje udział 10 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Usamodzielniający się wychowankowie są objęci aktywizacją zawodową:

- uczestnik i uczestniczka kontynuują staże zawodowe,

- 2 uczestników w grudniu podeszło do egzaminu UDT na wózek widłowy

- 1 uczestniczka w grudniu zdawała egzamin po kursie dietetyka podstawowy w formie e-lerningu- oczekuje na wyniki egzaminu,

Niestety z uwagi na obostrzenia związane z COVID - 19 zostały odwołane wyjazdowe warsztaty kulinarne.

Usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą są na bieżąco objęci wsparciem koordynatora usamodzielnienia w zakresie wsparcia w poszukiwaniu mieszkania, kontynuacji nauki, rozwiązywania bieżących problemów, doradztwa.

 

Działania na rzecz  dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

W okresie sprawozdawczym 17 dzieci, realizowało przyznane formy wsparcia:

- terapię Biofeedback – kontynuowało 7 dzieci, w tym w listopadzie 1 uczestnik zakończył udział we wsparciu, w grudniu 2 uczestników zakończyło udział we wsparciu; 4 uczestników będzie kontynuować terapię

- terapię metodą Tomatisa cykl II – 1 dziecko zrealizowało terapię w grudniu;

- indywidualne zajęcia na basenie – 3 uczestników wraz z opiekunem będą kontynuować zajęcia po otwarciu obiektu, który jest zamknięty w związku z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19

- zakończono terapię logopedyczną dla 6 dzieci,

- zajęcia rehabilitacyjne – zakończyło udział w zajęciach 3 dzieci,

- zakończono terapię pedagogiczną dla 5 dzieci,

- zakończono psychoterapię dla 2 uczestniczek,

- zakończono zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne przyznane dla 1 dziecku.

W okresie sprawozdawczym pomocy i wsparcia uczestnikom/czkom projektu udziela koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Na podstawie otrzymanych od specjalistów opinii końcowych dotyczących efektów udzielonego wsparcia i wskazań do dalszej pracy z dziećmi pod kątem ich zaburzeń i problemów, koordynator usamodzielnienia opracowała we współpracy z opiekunami zastępczymi propozycje udziału w kolejnych terapiach czy zajęciach, które będą realizowane w kolejnych miesiącach.

 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niestety z uwagi na obostrzenia COVID - 19 nie odbywały się spotkania integracyjne w środowisku.

W całym okresie sprawozdawczym z uwagi na zmniejszenie aktywności uczestników z niepełnosprawnościami nie udzielane było wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, jednak jest on nadal w gotowości do świadczenia usługi.

Jedna uczestniczka kontynuuje 12 miesięczny staż zawodowy.

W ramach aktywizacji zawodowej 8 osób zostało skierowanych do odbycia kursu komputerowego, obecnie oczekują na wydanie certyfikatu po odbytym egzaminie.

W ramach projektu udzielono osobom z niepełnosprawnościami 28 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Uczestnicy projektu „Teraz My” są w stałym kontakcie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych, który udziela im pomocy i wsparcia w trakcie działań projektowych.

 

Działania na rzecz uczestników/czek WTZ

W okresie sprawozdawczym 9 uczestników wtz bierze udział w projekcie. Zostali oni objęci aktywizacją zawodową.

2 uczestniczki i 1 uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu objęci są aktywizacją zawodową w postaci 3 miesięcznego stażu.

Dla jednego uczestnika WTZplanuje się aktywizację społeczną w postaci kursu języka migowego w celu usprawnienia jego komunikacji z otoczeniem.