Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień - wrzesień 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2019

WRZESIEŃ

Grupa wsparcia

We wrześniu odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy/czki pracowali nad poczuciem własnej wartości. W tym celu uczestnicy/czki sporządzili listę własnych atutów, by następnie skonfrontować ją z innymi członkami grupy. Po części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do pobliskiej pizzerii, gdzie wspominali warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością wspólnie przeglądając zdjęcia z wyjazdu.

Podczas kolejnego spotkania uczestnicy/czki projektu wybrali się do tarnogórskiej herbaciarni, by poznać różne egzotyczne rodzaje herbat oraz i właściwości zdrowotne. Wspólne wyjście sprzyja integracji ze społecznością lokalną oraz zachęca do podejmowania nowych aktywności.

Spotkanie 26 września było kontynuacją tematu o samoocenie. Uczestnicy/czki wykonywali ćwiczenia mające na celu wzrost samooceny, uświadomienie sobie swoich mocnych stron i pracę nad ich rozwojem.

W trakcie ostatniego spotkania uczestnicy/czki wzięli udział w projekcji filmowej pt. „W deszczowy dzień w Nowym Jorku” w kinie „Olbrzym” przy Tarnogórskim Centrum Kultury.

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

We wrześniu ze wsparcia psychologicznego skorzystało 4 osoby. Uczestnikom/czkom projektu udzielono wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych oraz w relacjach rodzinnych.

 

Warsztaty wyjazdowe z zakresu nabywania kompetencji społecznych

W terminie od 24-25 września 13 uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami wraz z 4 opiekunów wzięło udział w wyjazdowych warsztatach z zakresu nabywania kompetencji społecznych. Warsztaty zrealizowano w hotelu Vestina w Wiśle. Podczas wyjazdu przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z zakresu nabywania kompetencji społecznych.

Uczestnikom/czkom zapewniono możliwość korzystania z mini spa. W trakcie pobytu zorganizowano zajęcia integracyjne w postaci wspólnego ogniska oraz wycieczkę do Pszczyny w trakcie której uczestnicy/czki zwiedzili zagrodę żubrów, rynek i park zamkowy w Pszczynie.

 

Aktywizacja zawodowa

W okresie od sierpnia do września 11 uczestników/czek z niepełnosprawnościami zrealizowało 3-godzinne indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym, których celem było nabycie kompetencje z zakresu poruszania się po rynku pracy, przełamania bariery związanej z niepełnosprawnością oraz poznanie zasad dotyczących przygotowania dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny).

W październiku odbyły się także warsztaty z doradcą zawodowym dla 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Uczestnicy zrealizowane 12-godzinne warsztaty z zakresu sprawnego poruszania się po rynku pracy.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – dzieci w pieczy zastępczej:

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: zajęcia ogólnorozwojowe na basenie, psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię SI.  Zakończono wsparcie udzielane w ramach terapii logopedycznej. 

 

SIERPIEŃ

Grupa Wsparcia

W sierpniu odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy/czki uczyli się tworzyć afirmację w oparciu o wytyczne dotyczące ich skuteczności. Każdy z uczestników/czek miał za zadanie stworzyć 2-3 spersonalizowane afirmację zamieniające przesłania negatywne w pozytywne. Następnie omówiono czynności wpływające na skuteczność afirmacji.

W trakcie kolejnego spotkania uczestnicy/czki zostali zapoznani z pojęciem samooceny i wpływu jej na poczucie własnej wartości. Wspólnie zastanawiano się nad przyczynami obniżonego poczucia własnej wartości. Temat podsumowano ćwiczeniem – każdy z uczestników/czek otrzymał informację zwrotną od grupy na temat swoich silnych stron, zalet oraz pozytywnych cech charakteru.

Po zakończonym ćwiczeniu uczestnicy/czki wybrali się do pobliskiej pizzerii.

 

Warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

w terminie od 19-23 sierpnia 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością w Zebrzydowicach. W wyjeździe wzięło udział 15 uczestników/czek z niepełnosprawnościami wraz z 3 ich opiekunów. Podczas wyjazdu przeprowadzono warsztaty z zakresu doskonalenia zaradności w życiu codziennym, zorganizowano dwie wycieczki – jedna do Ciszyna, druga do ogrodów Kapias z Goczałkowicach Zdrój. Uczestnicy/czki integrowali się podczas wspólnego ogniska i grilla. Uczestnicy/czki projektu zrealizowali po 10 zabiegów rehabilitacyjnych na osobę. Zrealizowany warsztat przyczynił się wzrostu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz umiejętności życiowych, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji.

 

Wsparcie na rzecz dzieci w pieczy zastępczej:

Uczestnicy/czki projektu - dzieci w pieczy zastępczej kontynuują wcześniej rozpoczęte terapie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną, terapia SI. 
2 małych dzieci - uczestników/czek projektu wraz z opiekunami uczestniczą na zajęcia ogólnorozwojowe na basenie. 

 

Letnie warsztaty terapeutyczne FASD

5 dzieci wraz z 3 opiekunów w terminie 15-15 sierpnia wzięło udział w letnich wyjazdowych warsztatach terapeutycznych FASD w Bolesławcu. W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla opiekunów, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i diagnostykę dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD.

 Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży , jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. Jednocześnie, oświadczam, iż całkowity wymiar zaangażowania zawodowego personelu, którego wynagrodzenie jest rozliczane niniejszym wnioskiem nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

Szkolenie z zakresu e-administracji

27 sierpnia 4 uczestników/czek z niepełnosprawnościami wzięła udział w szkoleniu z zakresu e-administracji. Uczestnicy/czki szkolenia zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dot. e-administracji, które mogą być przydatne w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/czki dowiedzieli się co to jest profil zaufany, jak się go zakłada, na ile jest on ważny, czym różni się profil zaufany od podpisu elektronicznego, poznali możliwości korzystania z portali ePUAP, obywatel.gov.pl, pacjent.gov.pl, empatia.mpips.gov.pl, pue.zus.pl itp.

 

Aktywizacja zawodowa

W ramach uczestnictwa w projekcie do objęcia aktywizacją zawodową skierowano 15 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej, 11 osób z niepełnosprawnościami oraz 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępcza. Aktywizacja zawodowa odbywa się na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W sierpniu w rakach aktywizacji zawodowej wsparciem objęto 15 uczestników/czek WTZ, którzy zrealizowali 3 godzinne indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Na podstawie opracowanego przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania uczestników/czki 4 skierowano do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego. Pozostałym uczestnikom zalecono dalsze wsparcie w ramach uczestnictwa w WTZ.

W sierpniu 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą zrealizowało indywidualne doradztwo zawodowe, w wymiarze 3 godzin na osobę. Uczestnicy/czki w Indywidualnym Planie Działania określili swoje predyspozycje zawodowe oraz możliwości pod kątem aktualnej sytuacji na rynku pracy. Wszyscy usamodzielniani wychowankowie opuszczający piecze zastępczą zostali skierowani do odbycia kursy/szkoleń zawodowych, w celu nabycia kwalifikacji przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym. 5 z nich skierowano do odbycia staży zawodowych, po zrealizowanych kursach/szkoleniach.