Aktualności projektu "Teraz MY" w okresie od stycznia do lutego 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2019

Działania projektowe w styczniu i lutym 2019 r.  


18 stycznia 2019 zakończono rozpoczętą 2 listopada rekrutację uczestników i uczestniczek do projektu „Teraz MY” na kolejny okres. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej oraz 30 osób niepełnosprawnych, w tym 15 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Wobec uczestników/czek projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. 

Za wsparcie udzielane dzieciom w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Uczestnicy i uczestniczki projektu – dzieci w pieczy zastępczej uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w spotkaniach z koordynatorem pieczy zastępczej, podczas których zapoznano się z działaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz określono predyspozycje i potrzeby uczestników/czek, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżek reintegracji. Wszystkie dzieci objęte projektem zostały skierowane do diagnostyki psychologicznej podczas której dzieciom i ich opiekunom udzielono porady i skierowano do odpowiednich form wsparcia.

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz dokonano analizy predyspozycji i diagnozy potrzeb, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej. 

Grupa wsparcia
13 lutego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Celem pierwszego spotkania grupa była integracja nowych uczestników/czek, wspólne pracowanie regulaminu spotkań grupy, zaznajomienie się ze specyfiką grupy wsparcia i ogólnymi zasadami jej działania oraz wprowadzenie do tematu niepełnosprawności i jej wpływu na codzienne funkcjonowanie. Kolejne spotkanie odbyło się 28 lutego w trakcie którego kontynuowano tematy poruszane przy pierwszym spotkaniu i wymieniano się oczekiwaniami odnośnie funkcjonowania grupy.