Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Teraz MY

Projekt Teraz MY realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno - zawodowego osób i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego zamieszkujących Powiat Tarnogórski.

Projekt „Teraz My” skierowany jest do następujących grup odbiorców:

 

 


Za wsparcie uczestników z niepełnosprawnościami odpowiedzialny jest doradca ds. osób niepełnosprawnych. 


Środki przeznaczone na realizację projektu na lata 2018 – 2020 wynoszą 1 873 590,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 1 592 551,50 zł

Planowane efekty: 

W ramach projektu zapewnia się spełnienie minimalnego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 34%, osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% oraz w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną raz oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na minimalnym poziomie efektywności społecznej 34% i na minimalnym poziomie efektywności zatrudnieniowej 12%. 

Magdalena Ceglarek