Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Powiatowe Centrum Usług Społecznych

Projekt POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 
Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. 
Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.


W ramach projektu przewiduje się realizację działań profilaktycznych niwelujących trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich dla 30 osób, doskonalenie kompetencji osób sprawujących lub chcących sprawować pieczę zastępczą, dla 120 osób - łącznie dla 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym oraz działania podnoszące standard świadczonych usług przez 3 podmioty (osoby) oraz wsparcie 96 miejsc świadczenia usług społecznych. 

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem następujące grupy odbiorców:

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych - 30 osób, są to rodziny posiadające trudności w prowadzeniu gosp. domowego, gospodarowania budżetem, z niewydolnością wychowawczą, które są objęte pomocą społeczną z uwagi na zagrożenie wykluczeniem społeczny z uwagi na ubóstwo, uzależnienie, przemoc, bezrobocie, są również zagrożone również odseparowaniem dzieci lub tez dzieci zostały odseparowane. W realizację zadań na rzecz wsparcia i rozwoju form pracy z rodziną zaangażowanych będzie 2 specjalistów pracy z rodziną.

Ad. 1. Zaplanowane działania wsparcia i rozwoju form pracy z rodziną:


2. Rodziny bądź osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej - 100 osób, które zamierzają podnieść swoje kompetencje wychowawcze wobec powierzonych im dzieci, chcą zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz podnieść umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z faz rozwoju dziecka, jak również pełnić funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Jeśli w projekcie jest mowa o rodzinach zastępczych to rozumie się również prowadzących rodzinne domy dziecka. 

3. Kandydaci na rodziny zastępcze - 20 osób, osoby pozyskane ze środowiska chcące zostać rodziną zastępczą.

Ad. 2 i 3. Zaplanowane działania wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej: W realizację zadań na rzecz wsparcia i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej zaangażowanych będzie 3 koordynatorów pieczy zastępczej. Działaniami planuje się objąć m.in. 120 osób. Zaplanowane działania:Środki przeznaczone na realizację projektu na lata 2018 – 2020 wynoszą 1 919 224,40 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 1 784 878,69 zł.

Planowane efekty: 
W ramach projektu zapewnia się spełnienie minimalnego poziomu wskaźnika rezultatu "Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu"określonego na poziomie 96 osób, do których wlicza się:Wskaźnik kluczowy:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 
Wartość docelowa - Kobiety 95 
Wartość docelowa - Mężczyźni 55 
Ogółem wartość docelowa 150

 

Magdalena Ceglarek