Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135, na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia miejsca dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony ABC).

Zasady kierowania:

 

Odpłatność:

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy udzielanie uczestnikom kompleksowego wsparcia w zaspakajaniu potrzeb oraz w rozwiązywaniu problemów i dążenie do samorealizacji uczestników. Wsparcie takie otrzymają dzięki specjalistycznej kadrze zatrudnionej do realizacji zadania. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji. 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 1 września 2014 r. 

Zasady funkcjonowania i przyjmowania do domu są zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz ze statutem i regulaminem Domu. 

Kierownik Domu: Pani Anna Kasztelan-Skolik

Dane teleadresowe: 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy Stowarzyszeniu „Serdeczni”
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
42-612 Tarnowskie Góry
tel. 32 384 73 04