Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Aktywny Samorząd

MODUŁ I

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

 

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania: 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej  -  6.000 zł

wymagany udział własny: 15%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

ZADANIE 2:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób   niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B – 2.100 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii – 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  800 zł

wymagany udział własny: 25 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 ZADANIE 3:

 

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

maks. kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B - 2.100 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii - 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  800 zł

koszty usług tłumacza migowego – 500 zł

wymagany udział własny: 25 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją  narządu słuchu

maks. kwota dofinansowania: 4.000 zł

wymagany udział własny: 15%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

  ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

dla osoby niewidomej – 24.000 zł

z czego na urządzenie brajlowskie 15.000 zł

dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł

dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

ZADANIE 2:

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 

dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

kwota dofinansowania – 7.500 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją  narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

kwota dofinansowania – 4.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

ZADANIE 5:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu  elektronicznego zakupionego w ramach programu:

kwota dofinansowania – 1.500 zł

udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

ZADANIE 2:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera

lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania: 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora  - nie więcej niż 1.000 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

kwota dofinansowania:

w zakresie ręki  – 9.000 zł

przedramienia – 20.000 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

na poziomie podudzia – 14.000 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

ZADANIE 4:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kwot, o których niżej mowa:

w zakresie ręki  – 9.000 zł

przedramienia – 20.000 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

na poziomie podudzia – 14.000 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 5:

Pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu

kwota dofinansowania – 7.500 zł

wymagany udział własny: 25 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI               

ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

maks. kwota dofinansowania 300 zł miesięcznie

wymagany udział własny: 15 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi:

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastrzeżeniem  zatrudnionych beneficjentów programu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

800 zł – w przypadkugdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW, przy czym możliwość ta dotyczy tylko wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),

500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania   nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną)Kartę Dużej Rodziny,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),

200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszony trybie,

300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka  migowego,

700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu (gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się  - w szczególności z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, przewodnika osoby niewidomej itp.).

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego

15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie  wyższym (na jednym kierunku),

65% wartości czesnego -  w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest  wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu  wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje:

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/ 

https://sow.pfron.org.pl/

 

Artykuły

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

6 marca 2020

Terminy obowiązujące przy realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

Czytaj więcej o: Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

AKTYWNY SAMORZĄD - SOW

1 marca 2020

Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Czytaj więcej o: AKTYWNY SAMORZĄD - SOW