Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego do Programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2021

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach do wskazanych przez uczestnika miejsc
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 3. załatwianiu spraw urzędowych
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 5. korzystania z dóbr kultury
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności /orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokumenty można składać:

 1. osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul Sienkiewicza 16 pokój nr 3
 2. za pośrednictwem poczty na wyżej wskazany adres
 3. do skrzynki podawczej znajdującej się pod w/w adresem

W przypadku trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem 32 381 84 79.

Karta zgłoszenia do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Klauzula informacyjna AOON
Karta zgłoszenia w formie papierowej jest dostępna w tutejszym Centrum przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w programie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.

 

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 -2020.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, informuje że przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w powiecie tarnogórskim.
Usługi realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb tj.:
- przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.
- limit godzin usług przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin w miesiącu.

Pomoc asystenta w ramach Programu realizowana jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Osoba z niepełnosprawnością ma również samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, jednakże zgodnie z pkt VII ust. 9g) Programu opieka asystencka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z osobą niepełnosprawną.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

- posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

- posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.


Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:
- wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, ośrodek zdrowia, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),
- udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,
- korzystanie z dóbr kultury.

Osoby potrzebujące usług asystenta prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej według załączonego wzoru.
W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem 32 381 84 79.
Kartę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry.

Informacje dot. Programu można uzyskać pod nr telefonu 32 381 84 79 lub osobiście  w siedzibie centrum, pokój nr 3.

O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału.

PCPR w Tarnowskich Górach obejmie wsparciem w ramach Programu 20 osób ze stopniem znacznym oraz 10 osób ze stopniem umiarkowanym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną uruchomione w przypuszczalnym terminie po 15 kwietnia 2020 roku po otrzymaniu transzy środków przekazanej przez Wojewodę.

 

Materiały o Programie dostępne na stronie:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Termin realizacji Programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2021 uzależniony jest od terminu podpisania umowy Powiatu z Wojewodą Śląskim, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na przekazanie środków z Funduszu Solidarnościowego.