Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MODUŁ I

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

 

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania: 10.000 zł

wymagany udział własny: 15%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

ZADANIE 2:ADANIE NIE 2:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób   niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B – 2.100 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii – 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  800 zł

wymagany udział własny: 25 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

 ZADANIE 3:

 

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

maks. kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B - 2.100 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii - 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  800 zł

koszty usług tłumacza migowego – 500 zł

wymagany udział własny: 25 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją  narządu słuchu

maks. kwota dofinansowania: 4.000 zł

wymagany udział własny: 15%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

 

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

  ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

dla osoby niewidomej – 24.000 zł

z czego na urządzenie brajlowskie 15.000 zł

dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł

dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub dysfunkcja narządu wzroku.

ZADANIE 2:ADANIE ZADANIE 2:

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 

dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc w ramach tego obszaru obejmuje dofinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu „Aktywny samorząd” w Obszarze B sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

kwota dofinansowania – 6.000 zł

wymagany udział własny: 30%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją  narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

kwota dofinansowania – 2.500 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

ZADANIE 5:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu  elektronicznego zakupionego w ramach programu:

kwota dofinansowania – 1.500 zł

udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc udzielona w Obszarze B Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania – 10.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

ZADANIE 2:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera

lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania: 3.500 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

kwota dofinansowania:

w zakresie ręki  – 9.000 zł

przedramienia – 20.000 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

na poziomie podudzia – 14.000 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

ZADANIE 4:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kwot, o których niżej mowa:

w zakresie ręki  – 9.000 zł

przedramienia – 20.000 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

na poziomie podudzia – 14.000 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 5:

Pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu

kwota dofinansowania – 5.000 zł

wymagany udział własny: 35 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI               

ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

maks. kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie

wymagany udział własny: 15 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi:

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia– do 1.000 zł
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne)– równowartość kosztów czesnego w ramach jednej  aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

800 zł – w przypadkugdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa wniosek o dofinansowanie do edukacji w systemie SOW

500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania   nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszony trybie,

300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka  migowego.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego

15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie  wyższym (na jednym kierunku),

65% wartości czesnego -  w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest  wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu  wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje:

 • opłatę za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/ 

https://sow.pfron.org.pl/

 

Artykuły

UWAGA STUDENCI -Aktywny samorząd

23 sierpnia 2019

Aktywny samorząd”

 

UWAGA – STUDENCI!!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przypomina, że w ramach realizacji pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” od 2 września 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków dotyczących pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II dot. semestru 2019/2020 – nabór jesienny.

Ponadto informujemy, że wprowadzona modyfikacja dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku obejmuje rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia - o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP - i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości poznania SOW (System Obsługi Wsparcia) na platformie E-learning.

Szczegóły na stronie https://edukacja.pfron.org.pl  Kurs dla Wnioskodawców.

Nabór wniosków trwa do 10 października 2019 roku.