Jesteś tutaj: Start / Projekty / Teraz MY / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Aktualności projektu "Teraz MY" - marzec - czerwiec 2020

25 czerwca 2020

W okresie sprawozdawczym osoby niepełnosprawne objęte były następującym wsparciem:

 

Uczestnicy projektu „Teraz My” są w stałym kontakcie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych.

- w marcu odbyło się jedno spotkanie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, rozpoczęło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następnie zostało zorganizowane wspólne wyjście do pobliskiej pizzerii „Mama Mia”. W Spotkaniu uczestniczyło 7 osób.

- w marcu udzielane było wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, wspierającego uczestników w dotarciu na miejsca realizowanego wsparcia w ramach projektu, jak i w codziennych aktywnościach.

 - w okresie od połowy marca do czerwca Uczestnicy korzystali z wsparcia psychologicznego w formie kontaktu telefonicznego ze względu na panującą epidemie, pozostałe formy aktywizacji społecznej w formie spotkań grupy wsparcia zostały wstrzymane z powodu epidemii,

- 2  uczestniczki projektu objęte aktywizacją zawodową odbywają obecnie staż zawodowy do sierpnia,

- w okresie sprawozdawczym 1 uczestniczka projektu z niepełnosprawnościami ukończyła kurs „Specjalista do spraw kadr i płac”,

- w okresie sprawozdawczym 7 uczestników z środowiska oraz 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu zostali objęci aktywizacją zawodową. Uczestnicy realizują indywidualne doradztwo zawodowe.  

Aktualności projektu "Teraz MY" - grudzień 2019 - styczeń 2020

21 stycznia 2020

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 19 dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej oraz 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

Wobec uczestników/czek projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym.

Za wsparcie udzielane dzieciom w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Uczestnicy i uczestniczki projektu – dzieci w pieczy zastępczej uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami w spotkaniach z koordynatorem pieczy zastępczej, podczas których zapoznano się z działaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz określono predyspozycje i potrzeby uczestników/czek, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżek reintegracji.

Wszystkie dzieci objęte projektem zostały skierowane do diagnostyki psychologicznej podczas której dzieciom i ich opiekunom udzielono porady i skierowano do odpowiednich form wsparcia.

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz dokonano analizy predyspozycji i diagnozy potrzeb, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej.

Na bieżąco uczestnikom/czkom udzielano wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

27 grudnia 11 niepełnosprawnych uczestników/czek zakończyła udział w projekcie. Pozostałe 4 osoby kontynuują ze względu na aktywizację zawodową.

27 grudnia 11 uczestników/czek WTZ zakończyła udział w projekcie. Pozostałe 4 osoby kontynuuje udział, ze względu na aktywizację zawodową.

Grupa wsparcia

W grudniu odbyły się 3 spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego o charakterze stacjonarnym podtrzymywano tradycję Mikołajek – uczestnicy/czki obdarowywali się nawzajem prezentami. Podczas kolejnego spotkania uczestnicy/czki uczestniczyli w projekcji filmu „Czarownica II”. Na ostatnim spotkaniu odbyło się uroczyste zakończenie projektu w formie wigilii przygotowanej przez uczestników oraz wspólnego kolędowania.   Łączny wymiar godzinowy spotkań w grudniu to 11 godzin.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W grudniu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze  5 godzin.

 

Aktualności projektu "Teraz MY" - październik - listopad 2019

9 grudnia 2019

LISTOPAD 

 

Grupa wsparcia

W listopadzie odbyły się trzy spotkania grupy wsparcia w łącznym wymiarze 9 godzin. Dwa spotkania odbyły się w siedzibie PCPR, jedno miało charakter wyjścia kulturalno-integracyjnego. Podczas zajęć zrealizowano trening w zakresie asertywności w syt. społecznych. Zorganizowano także „konkurs talentów” – mający na celu podniesienia poczucia własnej wartości.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W listopadzie udzielono indywidualnego wsparcia psychologicznego na rzecz trzech osób z niepełnosprawnościami w łącznym wymiarze 6 godzin. Udzielono wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych, pracy nad poczuciem własnej wartości, asertywnością, konstruktywnym rozwiązywaniem problemów.

Aktywizacja zawodowa

W trakcie realizacji kursy zawodowe dla 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz 11 osób z niepełnosprawnościami.

W listopadzie 1 uczestnik WTZ rozpoczął 3-miesięczny staż zawodowy pracownik gospodarczy.

Rekrutacja na rok 2020

30 listopada zakończyła się rekrutacja uczestników na rok 2020, w wyniku której do projektu zakwalifikowano 15 osób z niepełnosprawnościami, 10 uczestników/czek WTZ oraz 19 dzieci z pieczy zastępczej. Kolejnym etapem jest złożenie przez zakwalifikowane osoby lub w przypadku dzieci przez opiekunów prawnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, pozostałych dokumentów projektowych oraz zakwalifikowanie uczestników/czki do odpowiednich form wsparcia.

PAŹDZIERNIK

Warsztaty wyjazdowe z zakresu treningu samodzielności

W terminie 5-6 października odbyły się warsztaty z zakresu treningu samodzielności dla 13 uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami wraz z 4 opiekunami. Celem warsztatów było nabycie przez uczestników/czki projektu wykonywania prac samodzielnie i zespołowo, kształtowanie postawy poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje, nauka zaradności, niezależności, rozwijanie umiejętności życia codziennego, kształtowanie postaw społecznych dostosowanych do różnych sytuacji życiowych, uświadomienie znaczenia i wartości pracy.

Warsztaty z doradcą zawodowym dla usamodzielniających się wychowanków

W terminie 5,6,7 października zrealizowano 12 – godzinne warsztaty z doradcą zawodowym, podczas których uczestników wyposażono w podstawową wiedzę dot. lokalnego rynku pracy, poruszania się po rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy, konstruowania dokumentów aplikacyjnych. W warsztatach wzięło 15 uczestników/czek projektu.

Grupa wsparcia

W październiku odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, dwa miały charakter stacjonarny – uczestnicy/czki projektu zapoznali się z tematem asertywności, rozwiązywali test „Mapa asertywności, na podstawie którego omawiali własne sytuacje problemowe i starali się wspólnie wypracować modele zachowań asertywnych dostosowanych do konkretnych sytuacji problemowych. Kolejne spotkanie grupy wsparcia miało charakter wyjścia integracyjnego – uczestnicy udali się do pobliskiej herbaciarni i degustowali jesienno-zimowe propozycje herbat. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy/czki projektu wzięli udział w projekcji filmowej pt. „Na bank się uda”. Wspólne wyjścia o charakterze kulturalno-integracyjnym sprzyjają nawiązywaniu kontaktów oraz zapobiegają społecznej izolacji osób z niepełnosprawnościami. Spotkania grupy wsparcia w październiku odbyły się w łącznym wymiarze 11 godzin.

Indywidualne wsparcie psychologicznego

W październiku odbyły się 3 indywidualne konsultacje psychologiczne na rzecz uczestników/czek z niepełnosprawnościami, w łącznym wymiarze 4 godzin. Uczestnikom udzielono wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu problemów w relacjach rodzinnych. Pracowano nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości oraz samodzielności.

Aktywizacja zawodowa WTZ

W ramach aktywizacji zawodowej 4 niepełnosprawnych uczestników/czek WTZ zostało skierowanych do odbycia stażu zawodowego. W okresie sprawozdawczym poszukiwano miejsc stażowych dla uczestników/czek z WTZ – specjalista ds. zatrudnienia wspólnie z osobami skierowanymi na staż rozważał różne miejsca stażu, pod kątem możliwości i predyspozycji do odbycia stażu na danym stanowisku, jak i ewentualnych przeszkód jak np. trudny dojazd. Wytypowano kilku potencjalnych pracodawców, po czym przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Pozyskano pracodawców dla 4 uczestników/czek projektu z WTZ.

Wsparcie na rzecz dzieci w pieczy zastępczej

w październiku zakończono wsparcie w postaci terapii SI dla jednego dziecka oraz zajęcia ogólnorozwojowe wspierające dla małych dzieci z elementami terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla 2 dzieci.

Kontynuowane jest wsparcie w postaci terapii EEG Biofeedback oraz psychoterapia.

Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień - wrzesień 2019

25 października 2019

WRZESIEŃ

Grupa wsparcia

We wrześniu odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy/czki pracowali nad poczuciem własnej wartości. W tym celu uczestnicy/czki sporządzili listę własnych atutów, by następnie skonfrontować ją z innymi członkami grupy. Po części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do pobliskiej pizzerii, gdzie wspominali warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością wspólnie przeglądając zdjęcia z wyjazdu.

Podczas kolejnego spotkania uczestnicy/czki projektu wybrali się do tarnogórskiej herbaciarni, by poznać różne egzotyczne rodzaje herbat oraz i właściwości zdrowotne. Wspólne wyjście sprzyja integracji ze społecznością lokalną oraz zachęca do podejmowania nowych aktywności.

Spotkanie 26 września było kontynuacją tematu o samoocenie. Uczestnicy/czki wykonywali ćwiczenia mające na celu wzrost samooceny, uświadomienie sobie swoich mocnych stron i pracę nad ich rozwojem.

W trakcie ostatniego spotkania uczestnicy/czki wzięli udział w projekcji filmowej pt. „W deszczowy dzień w Nowym Jorku” w kinie „Olbrzym” przy Tarnogórskim Centrum Kultury.

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

We wrześniu ze wsparcia psychologicznego skorzystało 4 osoby. Uczestnikom/czkom projektu udzielono wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych oraz w relacjach rodzinnych.

 

Warsztaty wyjazdowe z zakresu nabywania kompetencji społecznych

W terminie od 24-25 września 13 uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami wraz z 4 opiekunów wzięło udział w wyjazdowych warsztatach z zakresu nabywania kompetencji społecznych. Warsztaty zrealizowano w hotelu Vestina w Wiśle. Podczas wyjazdu przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z zakresu nabywania kompetencji społecznych.

Uczestnikom/czkom zapewniono możliwość korzystania z mini spa. W trakcie pobytu zorganizowano zajęcia integracyjne w postaci wspólnego ogniska oraz wycieczkę do Pszczyny w trakcie której uczestnicy/czki zwiedzili zagrodę żubrów, rynek i park zamkowy w Pszczynie.

 

Aktywizacja zawodowa

W okresie od sierpnia do września 11 uczestników/czek z niepełnosprawnościami zrealizowało 3-godzinne indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym, których celem było nabycie kompetencje z zakresu poruszania się po rynku pracy, przełamania bariery związanej z niepełnosprawnością oraz poznanie zasad dotyczących przygotowania dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny).

W październiku odbyły się także warsztaty z doradcą zawodowym dla 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Uczestnicy zrealizowane 12-godzinne warsztaty z zakresu sprawnego poruszania się po rynku pracy.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – dzieci w pieczy zastępczej:

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: zajęcia ogólnorozwojowe na basenie, psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię SI.  Zakończono wsparcie udzielane w ramach terapii logopedycznej. 

 

SIERPIEŃ

Grupa Wsparcia

W sierpniu odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy/czki uczyli się tworzyć afirmację w oparciu o wytyczne dotyczące ich skuteczności. Każdy z uczestników/czek miał za zadanie stworzyć 2-3 spersonalizowane afirmację zamieniające przesłania negatywne w pozytywne. Następnie omówiono czynności wpływające na skuteczność afirmacji.

W trakcie kolejnego spotkania uczestnicy/czki zostali zapoznani z pojęciem samooceny i wpływu jej na poczucie własnej wartości. Wspólnie zastanawiano się nad przyczynami obniżonego poczucia własnej wartości. Temat podsumowano ćwiczeniem – każdy z uczestników/czek otrzymał informację zwrotną od grupy na temat swoich silnych stron, zalet oraz pozytywnych cech charakteru.

Po zakończonym ćwiczeniu uczestnicy/czki wybrali się do pobliskiej pizzerii.

 

Warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

w terminie od 19-23 sierpnia 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością w Zebrzydowicach. W wyjeździe wzięło udział 15 uczestników/czek z niepełnosprawnościami wraz z 3 ich opiekunów. Podczas wyjazdu przeprowadzono warsztaty z zakresu doskonalenia zaradności w życiu codziennym, zorganizowano dwie wycieczki – jedna do Ciszyna, druga do ogrodów Kapias z Goczałkowicach Zdrój. Uczestnicy/czki integrowali się podczas wspólnego ogniska i grilla. Uczestnicy/czki projektu zrealizowali po 10 zabiegów rehabilitacyjnych na osobę. Zrealizowany warsztat przyczynił się wzrostu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz umiejętności życiowych, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji.

 

Wsparcie na rzecz dzieci w pieczy zastępczej:

Uczestnicy/czki projektu - dzieci w pieczy zastępczej kontynuują wcześniej rozpoczęte terapie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną, terapia SI. 
2 małych dzieci - uczestników/czek projektu wraz z opiekunami uczestniczą na zajęcia ogólnorozwojowe na basenie. 

 

Letnie warsztaty terapeutyczne FASD

5 dzieci wraz z 3 opiekunów w terminie 15-15 sierpnia wzięło udział w letnich wyjazdowych warsztatach terapeutycznych FASD w Bolesławcu. W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla opiekunów, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i diagnostykę dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD.

 Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży , jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. Jednocześnie, oświadczam, iż całkowity wymiar zaangażowania zawodowego personelu, którego wynagrodzenie jest rozliczane niniejszym wnioskiem nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

Szkolenie z zakresu e-administracji

27 sierpnia 4 uczestników/czek z niepełnosprawnościami wzięła udział w szkoleniu z zakresu e-administracji. Uczestnicy/czki szkolenia zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dot. e-administracji, które mogą być przydatne w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/czki dowiedzieli się co to jest profil zaufany, jak się go zakłada, na ile jest on ważny, czym różni się profil zaufany od podpisu elektronicznego, poznali możliwości korzystania z portali ePUAP, obywatel.gov.pl, pacjent.gov.pl, empatia.mpips.gov.pl, pue.zus.pl itp.

 

Aktywizacja zawodowa

W ramach uczestnictwa w projekcie do objęcia aktywizacją zawodową skierowano 15 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej, 11 osób z niepełnosprawnościami oraz 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępcza. Aktywizacja zawodowa odbywa się na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W sierpniu w rakach aktywizacji zawodowej wsparciem objęto 15 uczestników/czek WTZ, którzy zrealizowali 3 godzinne indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Na podstawie opracowanego przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania uczestników/czki 4 skierowano do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego. Pozostałym uczestnikom zalecono dalsze wsparcie w ramach uczestnictwa w WTZ.

W sierpniu 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą zrealizowało indywidualne doradztwo zawodowe, w wymiarze 3 godzin na osobę. Uczestnicy/czki w Indywidualnym Planie Działania określili swoje predyspozycje zawodowe oraz możliwości pod kątem aktualnej sytuacji na rynku pracy. Wszyscy usamodzielniani wychowankowie opuszczający piecze zastępczą zostali skierowani do odbycia kursy/szkoleń zawodowych, w celu nabycia kwalifikacji przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym. 5 z nich skierowano do odbycia staży zawodowych, po zrealizowanych kursach/szkoleniach.

 

Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2019

7 sierpnia 2019

Grupa Wsparcia

W lipcu odbyły się trzy spotkania grupy wsparcia, jedno o charakterze stacjonarnym, dwa o charakterze wyjść kulturalno-artystycznych. Uczestnicy/czki grupy wzięli udział w wydarzeniu plenerowym na rynku w Tarnowskich Górach – „Barbórka w środku lata”, oraz Projekcji filmowej pt. „Aladyn” w tarnogórskim TCK. W spotkaniach uczestniczyło średnio 10 osób.

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W lipcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne na rzecz uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami.

 

Warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych.

 w terminie od 10-12 lipca 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych w Wiśle. W wyjeździe udział wzięło 11 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz ich 5 opiekunów.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – dzieci w pieczy zastępczej:

W lipcu dzieci umieszczone w pieczy zastępczej kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Dodatkowo od lipca na rzecz dzieci w pieczy zastępczej skierowano wsparcie w postaci:

- Zajęć rehabilitacyjnych - ogólnorozwojowe wspierające dla małych dzieci z elementami terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne - 2 dzieci (od czerwca 1 dziecko, od lipca 2 dzieci)

- w czerwcu i lipcu 6 dzieci wzięło udział w sportowych półkoloniach - po 2 dzieci w 3 turnusach 10 dniowych,

- od lipca 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami realizuje wsparcie w postaci zajęć ogólnorozwojowych na basenie w wymiarze 15 zajęć.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

- w lipcu 15 uczestników/czek projektu zostało objętych wsparciem doradcy zawodowego w celu wyznaczenia ścieżki reintegracji w obszarze zawodowym i sprecyzowania celów oraz perspektyw zawodowych.

 

Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży , jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. Jednocześnie, oświadczam, iż całkowity wymiar zaangażowania zawodowego personelu, którego wynagrodzenie jest rozliczane niniejszym wnioskiem nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Aktualności projektu "Teraz MY" - czerwiec 2019

7 sierpnia 2019

Grupa wsparcia

W czerwcu odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia dla ON. Jedno o charakterze stacjonarnym, drugie to wyjście na pokaz grup tanecznych TESS do pobliskiego Tarnogórskiego Centrum Kultury. W spotkaniach uczestniczyło 5 i 6 osób.

- w czerwcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu.

 

EEG Biofeedback

W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback.

Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Aktualności projektu "Teraz MY" - maj 2019

7 sierpnia 2019

Grupa wsparcia

W maju odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Teraz MY”.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wzięli udział w 2 Tarnogórskim Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestniczki zapoznały się z ofertą instytucji udzielających wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wysłuchały wykładu pt. „Seksualność i niepełnosprawność” dr Michała Błachuta.

W trakcie kolejnego spotkania uczestnicy/czki zostali wprowadzenia do tematu „Stres i radzenia sobie z nim. Zidentyfikowano osobiste stresory każdego z uczestników/czek. W ramach walki ze stresem uczestnicy wykonywali ćwiczenia oddechowe. Na następnym spotkaniu kontynuowano temat stresu i poznano kolejne metody radzenia sobie z nim, dzięki czemu uczestnicy mogli zwiększyć swoją odporność na sytuacje stresowe.

Ostanie spotkanie grupy wsparcia w maju miało charakter wyjścia kulturalno-artystycznego. Uczestnicy/czki zwiedzili wraz z przewodnikiem Zamek w Starych Tarnowicach, Przewodnik w interesujący sposób przedstawił historię i tradycje Zamku, opowiedział o prezentowanych wystawach, przedmiotach codziennego użytku i innych interesujących eksponatach z minionych epok.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W maju odbyło się 5 konsultacji psychologicznych, w trakcie których osoby objęte wsparciem uzyskały niezbędne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów i kontynuowały pracę psychologiczną rozpoczętą na poprzednich sesjach.

Life coaching

W maju rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych sesji life coachinowych, dla 15 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w wymiarze 6 godzin na osobę. Wsparcie realizowane było do końca czerwca. Celem life coachingu jest m.in.: Sformułowanie skutecznie celu zawodowego i odkrycie własnych pragnień, marzeń, celów, Uwolnienie ograniczeń, by zyskać harmonią w relacjach międzyludzkich, znalezienie równowagi między życiem osobistym i zawodowym, nabycie umiejętności zarządzania sobą i czasem.

W maju dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną.

Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

Aktualności projektu "Teraz MY" - kwiecień 2019

12 czerwca 2019

Działania projektowe w kwietniu 2019 r.  

Grupa wsparcia
W kwietniu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Pierwsze spotkanie w kwietniu dotyczyło postrzegania niepełnosprawności w rodzinie oraz społeczności. Uczestnicy/czki dyskutowali na temat traktowania osób niepełnosprawnych z rozgraniczeniem na niepełnosprawność fizyczną i psychiczną. Podczas kolejnego spotkania kontynuowano temat niepełnosprawności. Uczestnicy zapoznali się z tematyką spotkani niepełnosprawności i ich charakterystyką, wymieniali się informacjami nt. przywilejów z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W dniu 26 kwietnia uczestnicy/czki grupy wsparcia wzięli udział w Koncercie Jubileuszowym Tarnogórskiego Big Bandu.

Indywidualne wsparcie psychologiczne
Indywidualne wsparcie psychologiczne W kwietniu 2 uczestniczek projektu zostało objęte wsparciem w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Łączny wymiar wsparcia udzielonego w kwietniu to 5 godzin. Na bieżąco udzielane jest wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i doradcy ds. osób niepełnosprawnych. 

Terapia EEG Biofeedback
EEG Biofeedback WTZ W kwietniu zakończono rozpoczęte w grudniu 2018 wsparcie w postaci Terapii EEG Biofeedback dla 4 uczestników/czek projektu z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Każdy z uczestników/czek zrealizował 20 indywidualnych sesji EEG Biofeedback. Po zakończonym wsparciu dokonano diagnozy końcowej z określeniem osiągniętych rezultatów i wskazań w dalszej terapii. 

Szkolenie komputerowe 
W terminie od 05.04. 2019 r. do 12.04. 2019 r. przeprowadzono szkolenie dedykowane z zakresu obsługi komputera. Szkolenie zostało zrealizowane miejscu zamieszkania uczestnika, w systemie 4 dni po 5 godzin dydaktycznych, w łącznym wymiarze 20 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia zrealizowano takie tematy jak: prawidłowe uruchamianie komputera, podstawowe ćwiczenia na klawiaturze/myszce/touch padzie przy indywidualnym podejściu do problemów, z którymi boryka się osoba z dysfunkcją narządów ruchu podczas obsługi komputera, tworzenie katalogów na pulpicie, tworzenie plików tekstowych, prowadzenie tekstu itp. Uczestnik nabył podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i potrafi ją zastosować w praktyce. 

EEG Biofeedback 
W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback. Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

Terapia SI
1 dziecko realizuje terapię SI. Zaplanowano do zrealizowania 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

Terapia logopedyczna
1 dziecko realizuje terapię logopedyczną w wymiarze 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

Psychoterapia
Psychoterapię realizuje 6 uczestników. Każdy uczestnik ma zaplanowane 25 sesji do zrealizowania w okresie od maja do listopada 2019 r.

Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie
4 uczestników z uwagi na profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki mają przyznane zajęcia na basenie. Wraz z opiekunami mają do wykorzystania 10 wejściówek na basen.

Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków
W dniach 1, 8 i 15 kwietnia odbyły się stacjonarne warsztaty dla usamodzielniających się wychowanków i wychowanek opuszczających pieczę zastępczą wraz z opiekunami usamodzielnienia, które tematyką obejmowały: obowiązki osoby nieusamodzielniającej się i obowiązki opiekuna usamodzielnienia, Indywidualny Program Usamodzielnienia, formy pomocy przysługujące osobie usamodzielniającej się w oparciu o aktualne przepisy. Czas trwania warsztatów 12 godzin dydaktycznych.

Aktualności projektu "Teraz MY" w marcu 2019

12 czerwca 2019

Działania projektowe w marcu 2019 r.  

Grupa wsparcia
W marcu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Podczas pierwszego spotkania grupy, które miało miejsca 15 marca uczestnicy/czki analizowali i wypełniali ankietę „Moja samoocena” dotyczącą poziomu akceptacji własnej niepełnosprawności, sposobów radzenia sobie z nią oraz funkcjonowania z nią na co dzień. Uczestnicy/czki oceniali na ile ich osobista samoocena zmienia się pod wpływem zachorowania na przewlekłą chorobę i czy można ją jeszcze zmienić. Podczas kolejnego spotkania 28 marca kontynuowano temat samooceny – zastanawiano się nad kwestią która niepełnosprawność jest trudniejsza do zaakceptowania w życiu prywatnym i w obszarze psychicznym. Ostatnie spotkanie 30 marca miało charakter wyjścia o charakterze kulturalno-artystycznym. Uczestnicy/czki wybrali się do TCK na film „Planeta Singli III”. W marcu łączny wymiar godzinowy zajęć to 8,5 godziny.

Indywidualne wsparcie psychologiczne
W marcu rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Ze wsparcia skorzystały 2 osoby. Wsparcie koncentrowało się na próbie rozwiązania bieżących problemów, określeniu listy celów życiowych. Asystent osoby niepełnosprawnej Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną. Udzielono wsparcia w łącznym wymiarze 91 godzin. Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

EEG Biofeedback 
W kwietniu 4 uczestników/czek WTZ kontynuowało wsprcie w postaci sesji EEG Biofeedback realizowanych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Aktualności projektu "Teraz MY" w okresie od stycznia do lutego 2019

12 czerwca 2019

Działania projektowe w styczniu i lutym 2019 r.  


18 stycznia 2019 zakończono rozpoczętą 2 listopada rekrutację uczestników i uczestniczek do projektu „Teraz MY” na kolejny okres. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej oraz 30 osób niepełnosprawnych, w tym 15 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Wobec uczestników/czek projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. 

Za wsparcie udzielane dzieciom w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Uczestnicy i uczestniczki projektu – dzieci w pieczy zastępczej uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w spotkaniach z koordynatorem pieczy zastępczej, podczas których zapoznano się z działaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz określono predyspozycje i potrzeby uczestników/czek, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżek reintegracji. Wszystkie dzieci objęte projektem zostały skierowane do diagnostyki psychologicznej podczas której dzieciom i ich opiekunom udzielono porady i skierowano do odpowiednich form wsparcia.

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz dokonano analizy predyspozycji i diagnozy potrzeb, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej. 

Grupa wsparcia
13 lutego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Celem pierwszego spotkania grupa była integracja nowych uczestników/czek, wspólne pracowanie regulaminu spotkań grupy, zaznajomienie się ze specyfiką grupy wsparcia i ogólnymi zasadami jej działania oraz wprowadzenie do tematu niepełnosprawności i jej wpływu na codzienne funkcjonowanie. Kolejne spotkanie odbyło się 28 lutego w trakcie którego kontynuowano tematy poruszane przy pierwszym spotkaniu i wymieniano się oczekiwaniami odnośnie funkcjonowania grupy.