Jesteś tutaj: Start / Projekty / Teraz MY / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2019

7 sierpnia 2019

Grupa Wsparcia

W lipcu odbyły się trzy spotkania grupy wsparcia, jedno o charakterze stacjonarnym, dwa o charakterze wyjść kulturalno-artystycznych. Uczestnicy/czki grupy wzięli udział w wydarzeniu plenerowym na rynku w Tarnowskich Górach – „Barbórka w środku lata”, oraz Projekcji filmowej pt. „Aladyn” w tarnogórskim TCK. W spotkaniach uczestniczyło średnio 10 osób.

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W lipcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne na rzecz uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami.

 

Warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych.

 w terminie od 10-12 lipca 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych w Wiśle. W wyjeździe udział wzięło 11 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz ich 5 opiekunów.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – dzieci w pieczy zastępczej:

W lipcu dzieci umieszczone w pieczy zastępczej kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Dodatkowo od lipca na rzecz dzieci w pieczy zastępczej skierowano wsparcie w postaci:

- Zajęć rehabilitacyjnych - ogólnorozwojowe wspierające dla małych dzieci z elementami terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne - 2 dzieci (od czerwca 1 dziecko, od lipca 2 dzieci)

- w czerwcu i lipcu 6 dzieci wzięło udział w sportowych półkoloniach - po 2 dzieci w 3 turnusach 10 dniowych,

- od lipca 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami realizuje wsparcie w postaci zajęć ogólnorozwojowych na basenie w wymiarze 15 zajęć.

 

Wsparcie kierowane do uczestników/czek – usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

- w lipcu 15 uczestników/czek projektu zostało objętych wsparciem doradcy zawodowego w celu wyznaczenia ścieżki reintegracji w obszarze zawodowym i sprecyzowania celów oraz perspektyw zawodowych.

 

Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży , jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. Jednocześnie, oświadczam, iż całkowity wymiar zaangażowania zawodowego personelu, którego wynagrodzenie jest rozliczane niniejszym wnioskiem nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Aktualności projektu "Teraz MY" - czerwiec 2019

7 sierpnia 2019

Grupa wsparcia

W czerwcu odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia dla ON. Jedno o charakterze stacjonarnym, drugie to wyjście na pokaz grup tanecznych TESS do pobliskiego Tarnogórskiego Centrum Kultury. W spotkaniach uczestniczyło 5 i 6 osób.

- w czerwcu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu.

 

EEG Biofeedback

W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback.

Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Aktualności projektu "Teraz MY" - maj 2019

7 sierpnia 2019

Grupa wsparcia

W maju odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Teraz MY”.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wzięli udział w 2 Tarnogórskim Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestniczki zapoznały się z ofertą instytucji udzielających wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wysłuchały wykładu pt. „Seksualność i niepełnosprawność” dr Michała Błachuta.

W trakcie kolejnego spotkania uczestnicy/czki zostali wprowadzenia do tematu „Stres i radzenia sobie z nim. Zidentyfikowano osobiste stresory każdego z uczestników/czek. W ramach walki ze stresem uczestnicy wykonywali ćwiczenia oddechowe. Na następnym spotkaniu kontynuowano temat stresu i poznano kolejne metody radzenia sobie z nim, dzięki czemu uczestnicy mogli zwiększyć swoją odporność na sytuacje stresowe.

Ostanie spotkanie grupy wsparcia w maju miało charakter wyjścia kulturalno-artystycznego. Uczestnicy/czki zwiedzili wraz z przewodnikiem Zamek w Starych Tarnowicach, Przewodnik w interesujący sposób przedstawił historię i tradycje Zamku, opowiedział o prezentowanych wystawach, przedmiotach codziennego użytku i innych interesujących eksponatach z minionych epok.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

W maju odbyło się 5 konsultacji psychologicznych, w trakcie których osoby objęte wsparciem uzyskały niezbędne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów i kontynuowały pracę psychologiczną rozpoczętą na poprzednich sesjach.

Life coaching

W maju rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych sesji life coachinowych, dla 15 uczestników/czek z niepełnosprawnościami oraz 15 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w wymiarze 6 godzin na osobę. Wsparcie realizowane było do końca czerwca. Celem life coachingu jest m.in.: Sformułowanie skutecznie celu zawodowego i odkrycie własnych pragnień, marzeń, celów, Uwolnienie ograniczeń, by zyskać harmonią w relacjach międzyludzkich, znalezienie równowagi między życiem osobistym i zawodowym, nabycie umiejętności zarządzania sobą i czasem.

W maju dzieci umieszczone w pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie kontynuowały wcześniej rozpoczęte wsparcie: psychoterapię, terapię EEG Biofeedback, terapię logopedyczną.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną.

Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

Aktualności projektu "Teraz MY" - kwiecień 2019

12 czerwca 2019

Działania projektowe w kwietniu 2019 r.  

Grupa wsparcia
W kwietniu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Pierwsze spotkanie w kwietniu dotyczyło postrzegania niepełnosprawności w rodzinie oraz społeczności. Uczestnicy/czki dyskutowali na temat traktowania osób niepełnosprawnych z rozgraniczeniem na niepełnosprawność fizyczną i psychiczną. Podczas kolejnego spotkania kontynuowano temat niepełnosprawności. Uczestnicy zapoznali się z tematyką spotkani niepełnosprawności i ich charakterystyką, wymieniali się informacjami nt. przywilejów z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W dniu 26 kwietnia uczestnicy/czki grupy wsparcia wzięli udział w Koncercie Jubileuszowym Tarnogórskiego Big Bandu.

Indywidualne wsparcie psychologiczne
Indywidualne wsparcie psychologiczne W kwietniu 2 uczestniczek projektu zostało objęte wsparciem w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Łączny wymiar wsparcia udzielonego w kwietniu to 5 godzin. Na bieżąco udzielane jest wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i doradcy ds. osób niepełnosprawnych. 

Terapia EEG Biofeedback
EEG Biofeedback WTZ W kwietniu zakończono rozpoczęte w grudniu 2018 wsparcie w postaci Terapii EEG Biofeedback dla 4 uczestników/czek projektu z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Każdy z uczestników/czek zrealizował 20 indywidualnych sesji EEG Biofeedback. Po zakończonym wsparciu dokonano diagnozy końcowej z określeniem osiągniętych rezultatów i wskazań w dalszej terapii. 

Szkolenie komputerowe 
W terminie od 05.04. 2019 r. do 12.04. 2019 r. przeprowadzono szkolenie dedykowane z zakresu obsługi komputera. Szkolenie zostało zrealizowane miejscu zamieszkania uczestnika, w systemie 4 dni po 5 godzin dydaktycznych, w łącznym wymiarze 20 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia zrealizowano takie tematy jak: prawidłowe uruchamianie komputera, podstawowe ćwiczenia na klawiaturze/myszce/touch padzie przy indywidualnym podejściu do problemów, z którymi boryka się osoba z dysfunkcją narządów ruchu podczas obsługi komputera, tworzenie katalogów na pulpicie, tworzenie plików tekstowych, prowadzenie tekstu itp. Uczestnik nabył podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i potrafi ją zastosować w praktyce. 

EEG Biofeedback 
W kwietniu 9 uczestników/czek projektu rozpoczęło wsparcie w ramach aktywizacji zdrowotnej – EEG Biofeedback. Każde z dzieci ma do zrealizowania 25 sesji od kwietnia do listopada 2019 r.

Terapia SI
1 dziecko realizuje terapię SI. Zaplanowano do zrealizowania 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

Terapia logopedyczna
1 dziecko realizuje terapię logopedyczną w wymiarze 25 zajęć w okresie od kwietnia do września 2019 r.

Psychoterapia
Psychoterapię realizuje 6 uczestników. Każdy uczestnik ma zaplanowane 25 sesji do zrealizowania w okresie od maja do listopada 2019 r.

Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie
4 uczestników z uwagi na profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki mają przyznane zajęcia na basenie. Wraz z opiekunami mają do wykorzystania 10 wejściówek na basen.

Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków
W dniach 1, 8 i 15 kwietnia odbyły się stacjonarne warsztaty dla usamodzielniających się wychowanków i wychowanek opuszczających pieczę zastępczą wraz z opiekunami usamodzielnienia, które tematyką obejmowały: obowiązki osoby nieusamodzielniającej się i obowiązki opiekuna usamodzielnienia, Indywidualny Program Usamodzielnienia, formy pomocy przysługujące osobie usamodzielniającej się w oparciu o aktualne przepisy. Czas trwania warsztatów 12 godzin dydaktycznych.

Aktualności projektu "Teraz MY" w marcu 2019

12 czerwca 2019

Działania projektowe w marcu 2019 r.  

Grupa wsparcia
W marcu odbyły się trzy spotkania w ramach grupy wsparcia, w tym jedno o charakterze wyjścia kulturalno-artystycznego. Podczas pierwszego spotkania grupy, które miało miejsca 15 marca uczestnicy/czki analizowali i wypełniali ankietę „Moja samoocena” dotyczącą poziomu akceptacji własnej niepełnosprawności, sposobów radzenia sobie z nią oraz funkcjonowania z nią na co dzień. Uczestnicy/czki oceniali na ile ich osobista samoocena zmienia się pod wpływem zachorowania na przewlekłą chorobę i czy można ją jeszcze zmienić. Podczas kolejnego spotkania 28 marca kontynuowano temat samooceny – zastanawiano się nad kwestią która niepełnosprawność jest trudniejsza do zaakceptowania w życiu prywatnym i w obszarze psychicznym. Ostatnie spotkanie 30 marca miało charakter wyjścia o charakterze kulturalno-artystycznym. Uczestnicy/czki wybrali się do TCK na film „Planeta Singli III”. W marcu łączny wymiar godzinowy zajęć to 8,5 godziny.

Indywidualne wsparcie psychologiczne
W marcu rozpoczęło się wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. Ze wsparcia skorzystały 2 osoby. Wsparcie koncentrowało się na próbie rozwiązania bieżących problemów, określeniu listy celów życiowych. Asystent osoby niepełnosprawnej Uczestnicy/czki korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie obejmowało m.in. asystę komunikacyjną, towarzyszącą, doradczą oraz medyczną. Udzielono wsparcia w łącznym wymiarze 91 godzin. Na bieżąco udzielano wsparcia doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

EEG Biofeedback 
W kwietniu 4 uczestników/czek WTZ kontynuowało wsprcie w postaci sesji EEG Biofeedback realizowanych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Aktualności projektu "Teraz MY" w okresie od stycznia do lutego 2019

12 czerwca 2019

Działania projektowe w styczniu i lutym 2019 r.  


18 stycznia 2019 zakończono rozpoczętą 2 listopada rekrutację uczestników i uczestniczek do projektu „Teraz MY” na kolejny okres. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej oraz 30 osób niepełnosprawnych, w tym 15 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Wobec uczestników/czek projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. 

Za wsparcie udzielane dzieciom w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Uczestnicy i uczestniczki projektu – dzieci w pieczy zastępczej uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w spotkaniach z koordynatorem pieczy zastępczej, podczas których zapoznano się z działaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz określono predyspozycje i potrzeby uczestników/czek, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżek reintegracji. Wszystkie dzieci objęte projektem zostały skierowane do diagnostyki psychologicznej podczas której dzieciom i ich opiekunom udzielono porady i skierowano do odpowiednich form wsparcia.

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz dokonano analizy predyspozycji i diagnozy potrzeb, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej. 

Grupa wsparcia
13 lutego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Celem pierwszego spotkania grupa była integracja nowych uczestników/czek, wspólne pracowanie regulaminu spotkań grupy, zaznajomienie się ze specyfiką grupy wsparcia i ogólnymi zasadami jej działania oraz wprowadzenie do tematu niepełnosprawności i jej wpływu na codzienne funkcjonowanie. Kolejne spotkanie odbyło się 28 lutego w trakcie którego kontynuowano tematy poruszane przy pierwszym spotkaniu i wymieniano się oczekiwaniami odnośnie funkcjonowania grupy.