Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podsumowanie działań w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych w 2019 roku.

30 stycznia 2020

W ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" w roku 2019 roku prowadzono szereg usług dedykowanych osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, kandydatom na rodziny zastępcze oraz rodzinom biologicznym, które borykają się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

Dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej prowadzone były porady indywidualne u następujących specjalistów:

- lekarz psychiatra;
- lekarz seksuolog;
- lekarz rehabilitant;
- lekarz neurolog;
- mediator.

Odbywały się również spotkania terapeutyczne w ramach terapii:
- indywidualnej (TSR);
- systemowej
- pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych;
- grupy wsparcia.

W celu podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzono wiele szkoleń dotyczących zagadnień związanych z problemami dzieci, młodzieży jak i całej tematyki pieczy zastępczej. W ubiegłym roku miały miejsce następujące szkolenia:

- "Szkoła dla rodziców i wychowawców" cz.I, cz. II;
- Trening interpersonalny;
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci;
- "Trauma- terapia i postępowanie";
- Szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.

Dla rodzin zastępczych zostały zrealizowane dwa wyjazdy:
- 7-dniowy wyjazd integracyjny;
- warsztaty wyjazdowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy KLANZA.

W roku 2019 odbyły się dwie edycje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, które ukończyło 21 osób.

Dla osób z rodzin biologicznych, które borykają się ztrudnościami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzone były porady indywidualne u następujących specjalistów:

- lekarz psychiatra;
- lekarz seksuolog;
- lekarz rehabilitant;
- prawnik;
- mediator.

Odbywały się również spotkania terapeutyczne w ramachterapii:
- indywidualnej (TSR);
- systemowej
- pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych;
- EEG Biofeedback;
- grupy wsparcia.

W celu podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzono wiele szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień związanych z problemami dzieci, młodzieży i trudności związanych z ich wychowaniem. W ubiegłym roku miały miejsce następujące szkolenia:

- "Szkoła dla rodziców i wychowawców" cz.I, cz. II;
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- warsztaty z zakresu komunikacji rodzic-dziecko.

Specjalistyczne poradnictwo lekarza neurologa

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od listopada br. rozpoczyna się dla uczestników/czek projektu - opiekunów zastępczych specjalistyczne poradnictwo lekarza neurologa.  Usługa ma na celu świadczenie specjalistycznego poradnictwa lekarza neurologa w zakresie edukacji i informowania o funkcjonowaniu neurologicznym dzieci pozostających pod opieką rodziców zastępczych i wskazania im możliwości rozwiązania pojawiających się problemów - niepełnosprawności, następstw FASD, schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeń układu nerwowego i różnych innych zaburzeń.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w listopadzie br. odbędzie się dla uczestników/czek projektu szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w wymiarze 12 godzin dydaktycznych z podziałem na 2 spotkania.

Warsztaty przewidziane są dla 15 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze oraz 45 osób z rodzin zastępczych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Warsztaty z zakresu komunikacji dziecko - rodzic dla rodziców i dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od października br. rozpoczynają się dla uczestników/czek projektu warsztaty z zakresu komunikacji dziecko - rodzic dla rodziców i dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Celem warsztatów jest polepszenie umiejętności porozumiewania się oraz wysyłania czytelnych komunikatów, integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawę komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Warsztaty skierowane są dla 12 osób.

Termin pierwszego spotkania  29.10.2019 r. godzina 16.00 siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16 sala nr 26 (I piętro).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia się i zapisywanie u Pani Karoliny Kowalskiej - specjalisty pracy z rodziną - osobiście w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 7 lub  telefonicznie pod nr 32 381 84 73.

Grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

18 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” od października br. rozpoczynają się dla uczestników/czek projektu spotkania grupy wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Celem spotkań jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wymiana doświadczeń.

Termin pierwszego spotkania grupy 30.10.2019 r. godzina 16.00 siedziba PCPR ul. Sienkiewicza 16 sala nr 14 (parter).

 

Informacji w sprawie spotkań udziela Pani Karolina Kowalska - specjalista pracy z rodziną - pok. nr 7, tel. 32 381 84 73.

Szkolenie pn. "Trening interpersonalny"

13 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" w listopadzie 2019 roku rozpocznie się szkolenie pn. "Trening interpersonalny", którego celem jest przepracowanie psychologiczne obszarów własnych emocji tak, aby najlepiej radzić sobie z ich przeżywaniem i w ten sposób podnieć jakość swojej pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla dwóch osób, które pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej, a ze względu na pracę w zamkniętej grupie pod okiem superwizora szkolenie ma charakter wyjazdowy. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie oraz uzyskanie wstępnej akceptacji od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a osoby, które do tej pory nie przystąpiły do projektu muszą złożyć odpowiednie dokumenty w siedzibie Centrum (Pokój nr 7).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z zespołem ds. Pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) lub osobiście- pokój nr 11.

Szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze

2 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" już jesienią rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze dedykowane osobom posiadającym kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie oraz uzyskanie wstępnej akceptacji od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a osoby, które do tej pory nie przystąpiły do projektu muszą złożyć odpowiednie dokumenty
w siedzibie Centrum (Pokój nr 7).

Ilość miejsc na szkoleniu przewidziana jest dla 10 osób. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z zespołem ds. Pieczy zastępczej - telefonicznie (32-381-87-58) lub osobiście- pokój nr 11.

Warsztat wyjazdowy podnoszący umiejętności spędzania czasu wolnego i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy- Klanza.

27 sierpnia 2019

W ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach rozpoczyna realizację zadania publicznego
Powiatu Tarnogórskiego w 2019 i 2020 roku w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Warsztat wyjazdowy podnoszący umiejętności spędzania czasu wolnego i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy- Klanza.


Już we wrześniu I-grupa zakwalifikowanych uczestników będzie mogła zdobywać i doskonalić nowo zdobyte umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni.
Warsztaty będą odbywać się w Wiśle - w Ośrodku KROKUS. W warsztatach będą uczestniczyć zarówno rodziny biologiczne i jak i rodziny zastępcze. Szczegółowe informacje w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej znajdują się w treści uchwały nr 35/200/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia.

http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2697&parcat=2599&t=more&grupa=15d568547294b4

"Szkoła dla rodziców" - część II

18 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" trwa nabór do II-części szkolenia pn. "Szkoła dla rodziców", którego celem jest podniesienie kompetencji rodzicielskich, zwiększenie u rodziców i opiekunów świadomości potrzeb dzieci i adekwatnego na nie odpowiadania. Zakres tematyczny będzie obejmować m.in. kwestie dotyczące funkcjonowania dzieci w rodzinie, sprawiedliwości w ich traktowaniu czy przyczyny kłótni pomiędzy rodzeństwem. Szkolenie adresowane jest dla rodziców biorących udział w projekcie "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" lub tych, którzy chcieliby przystąpić do projektu, pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikowalności.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i jednocześnie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona (max. 14 osób). O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W celu zgłoszenia udziału lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze specjalistami pracy z rodziną p. Karoliną Kowalską osobiście w siedzibie Centrum-  pokój nr 7 lub  pod nr tel: (32) 381-84-73.

Aktualności Powiatowego Centrum Usług Społecznych

11 lipca 2019
 Aktualnie w ramach działalności Powiatowego Centrum Usług Społecznych realizowanych jest szereg usług skierowanych dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. 

Realizowane usługi skierowane są także dla rodzin biologicznych. Celem tych usług jest poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich sprzyjających nawiązywaniu prawidłowych relacji rodzinnych.

Przypominamy, iż rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do pokoju nr 7, lub do kontaktu tel. (32) 381-84-73 w celu uzyskania szczegółowych informacji i złożenia niezbędnych dokumentów projektowych.

 

 

 

Czytaj więcej o: Aktualności Powiatowego Centrum Usług Społecznych